Cục đẩy công suất và main công suất chính hãng, nội địa CK 30%